Bảng giá đất 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11/02/2020 03:16

(3)

Bài viết tham khảo giá đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong 05 năm giai đoạn 2020 – 2024; liệu rằng những năm tới bất động sản Khánh Hòa sẽ có những chuyển biến tích cực như thế nào.

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất ;

Căn cứ nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; xây dựng; điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét tờ trình số 646/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 01/BC-HĐND ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Ban kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại kỳ họp.

Thông tin bảng giá đất Khánh Hòa 2020 định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh

Thông tin bảng giá đất nông nghiêp Khánh Hòa 2020
Thông tin bảng giá đất nông nghiêp Khánh Hòa 2020
Bảng giá đất phi nông nghiệp - đất ở đô thị
Bảng giá đất phi nông nghiệp – đất ở đô thị
Bảng giá đất tại Diên Khánh
Bảng giá đất tại Diên Khánh
Bảng giá đất tại Khánh Sơn
Bảng giá đất tại Khánh Sơn
thông tin tham khảo bảng giá đất Khánh Hòa 2020 - 2024
Thông tin tham khảo bảng giá đất Khánh Hòa 2020 – 2024

Quý khách cần trao đổi thông tin, tư vấn pháp lý và các chính sách vay vốn. Vui lòng để lại thông tin vào bên dưới. Bất động sản Paradise Nha Trang sẽ liên hệ ngay khi Quý khách để lại thông tin; hoặc gọi hotline Paradise – Gặp nhân viên kinh doanh.

Hotline Bất động sản Paradise – Nhân Viên Kinh Doanh 

Gọi Trưởng Phòng Kinh Doanh

Tên, SĐT, Lời Nhắn

Đọc thêm

lên đầu trang