Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất Thành Phố Nha Trang 2020

15/04/2020 04:19

(3)

Ngày 12/03/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 498/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Nha Trang.

Phê duyệt kế hoạch quy hoạch sử dụng đất Nha Trang, Khánh Hoà 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; về việc thông qua các dự án cần thu hồi đất để phát triển Kinh tế – Xã hội vì lợi ích quốc gia; công cộng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ luật đất đai ngày 29 tháng 01 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của chính phủ sửa đổi; bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;…

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Nha Trang, Khánh Hoà năm 2020

Quyết định số 498/QĐ-UBND v/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nha Trang.

Theo quyết định được duyệt, diện tích các loại đất năm 2020 của thành phố như sau:

  • Đất nông nghiệp: 8.564,83ha.
  • Đất phi nông nghiệp: 7.515,86ha.
  • Đất chưa sử dụng: 9.347,66ha.

Diện tích thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang:

  • Đất nông nghiệp: 381,08 ha.
  • Đất phi nông nghiệp: 86,54 ha.

Diện tích chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong năm 2020: 564,25 ha.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Nha Trang - Khánh Hoà
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Nha Trang – Khánh Hoà
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Khánh Hoà 2020
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Khánh Hoà 2020
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Nha Trang - Khánh Hoà 2020
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Nha Trang – Khánh Hoà 2020

Thực hiện thu hồi, giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, giao thành phố Nha Trang tổ chức thực hiện công bố; công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử đất phải thống nhất chặt chẽ từ thành phố đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

Tiến hành thực hiện theo quy hoạch

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý; sử dụng đất đai theo quy hoạch được phê duyệt nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp đã được giao đất; cho thuê không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

Năm 2020, thành phố sẽ thu hồi hơn 467,62ha đất. Trong đó có hơn 381ha đất nông nghiệp, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 564,25ha. Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp 19ha. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 16,52ha. Đất chưa sử dụng của thành phố Nha Trang 61,81ha.

Quý khách cần những Tư vấn đầu tư thích hợp; hoặc Ký gửi Mua bán. Vui lòng để lại thông tin vào bên dưới. Bất động sản Paradise Nha Trang sẽ liên hệ ngay khi Quý khách để lại thông tin; hoặc gọi hotline Paradise: 0935.955.595 Mr. Nguyên.

 

Tên, SĐT, Lời Nhắn

 

Đọc thêm

lên đầu trang