Phê Duyệt Lập Kế Hoạch Tỉnh Khánh Hòa Thời Kỳ 2021 – 2030

11/08/2020 10:44

(0)

Ngày 07/ 08, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030; tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ trong quyết định để lập quy hoạch nhằm chỉnh trang toàn tỉnh phù hợp với tiến độ phát triển.

Phê duyệt lập kế hoạch nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 đến 2030. Đảm bảo tính liên kết; đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có.

Phê duyệt kế hoạch quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030
Phê duyệt kế hoạch quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030

Theo quyết định

Quy hoạch sẽ là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý để chính quyền các cấp của tỉnh sử dụng trong việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch phải đưa ra các định hướng; nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện các đột phá phát triển; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư phát triển.

Quy hoạch định hướng phát triển Khánh Hòa 2021 – 2030

Sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia; cấp vùng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cả 3 trụ cột: kinh tế – xã hội – môi trường.

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa 2021
Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa 2021

Bên cạnh đó, nội dung lập quy hoạch phải đảm bảo tính liên kết; đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện; các địa phương trên địa bàn tỉnh.

  • Nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030; tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh;
  • Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn;
  • Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh…

Quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống, tổng hợp đa chiều, đa lĩnh vực, đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định này và đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch lập quy hoạch sử dụng 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 1078 về Kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) quốc gia thời kỳ 2021 – 2030; tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa tiến độ; các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch SDĐ quốc gia thời kỳ 2021 – 2030; tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các bộ, ngành, địa phương.

Nhiệm vụ chủ yếu của công tác lập quy hoạch

  • Tổ chức lập quy hoạch SDĐ quốc gia (bao gồm cả kế hoạch SDĐ 5 năm 2021 – 2025) và lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch SDĐ quốc gia;
  • Trình thẩm định quy hoạch và thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch SDĐ quốc gia;
  • Trình Chính phủ thông qua nội dung quy hoạch SDĐ quốc gia;
  • Báo cáo Bộ Chính trị về quy hoạch SDĐ quốc gia;
  • Trình Quốc hội thông qua quy hoạch SDĐ quốc gia; tổ chức công bố quy hoạch SDĐ quốc gia…

Trách nhiệm báo cáo và kết quả các nhiệm vụ

Các bộ, ngành có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ; giải pháp của Nghị quyết 134 về tình hình SDĐ thời kỳ 2011 – 2020 trong phạm vi quản lý; đề xuất nhu cầu SDĐ thời kỳ 2021 – 2030; tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch SDĐ 5 năm 2021 – 2025…

Các địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 134 về tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ thời kỳ 2011 – 2020 và đề xuất nhu cầu SDĐ của địa phương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch SDĐ 5 năm 2021 – 2025, danh mục các công trình, dự án trọng điểm; thông tin, tài liệu, số liệu của địa phương có liên quan đến công tác lập quy hoạch…

Tư vấn, Ký gửi & tình hình thị trường BĐS Nha Trang: 0935.955.595 Mr. Nguyên

Batdongsanparadise theo baokhanhhoa

Tên, SĐT, Lời Nhắn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc thêm

lên đầu trang