Khánh Hòa sẽ trở thành TP trực thuộc trung ương

Khánh Hòa sẽ trở thành TP trực thuộc trung ương trong tương lai
02/03/2021 11:02

Thành phố trực thuộc trung ương là gì? Khánh Hòa có đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc trung ương hay chưa? Thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị hành…

lên đầu trang