Quy Hoạch Đất Nha Trang 2020 – Thông Tin Sử Dụng Đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 1833 điều chỉnh quy hoạch đất Nha Trang năm 2020. Quy hoạch đất Nha Trang 2020; quy hoạch đất Khánh Hoà 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; về việc thông qua các dự án…

Đọc thêm