Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ, Sổ Hồng Phần Đất Tăng Thêm

06/07/2021 04:29

(5)

Khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) cho diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất thì cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp theo quy định.

Diện tích đất tăng thêm so với Sổ đỏ, sổ hồng; hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất khá phổ biến nhưng để hợp thức hóa diện tích này trong nhiều trường hợp không hề đơn giản.

Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ, Sổ Hồng Phần Đất Tăng Thêm
Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ, Sổ Hồng Phần Đất Tăng Thêm

Nguyên nhân có diện tích đất tăng thêm

Diện tích đất thực tế khác so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp gồm 03 nguyên nhân chủ yếu sau:

– Do đo đạc chưa chính xác: Nguyên nhân này được thể hiện qua việc ranh giới thửa đất không thay đổi; nhưng khi đo đạc lại thì diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp.

– Do người sử dụng đất lấn, chiếm.

– Do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế.

Với mỗi nguyên nhân đất tăng thêm so với Sổ đỏ; thì cách xử lý và tiền phải nộp nếu được cấp Giấy chứng nhận là khác nhau.

Nguyên tắc xử lý nếu có diện tích đất tăng thêm

Khi diện tích thực tế khác với diện tích trong giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận thì xử lý như sau:

Trường hợp 1: Ranh giới thửa đất không thay đổi

Ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc cấp Giấy chứng nhận; không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Hay nói cách khác, khi ranh giới không thay đổi thì được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm nếu đủ điều kiện cấp; (áp dụng đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận lần đầu) hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận; (áp dụng đối với trường hợp thửa đất gốc đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu).

Trường hợp 2: Ranh giới thửa đất có thay đổi

Nếu đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có); được xem xét cấp Giấy chứng nhận (không chắc chắn được cấp).

Căn cứ khoản 7 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT; hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho diện tích đất tăng thêm được quy định theo từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Hồ sơ thực hiện việc cấp GCN trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế; tặng cho QSDĐ đã được cấp GCN.

Trường hợp 1: Thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, sổ hồng)

* Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị theo Mẫu số 10/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.

– Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc.

– Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng; văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được lập theo quy định của diện tích đất tăng thêm.

Trường hợp nhận chuyển nhượng thì cần có giấy tờ liên quan; để xác nhận của bên chuyển QSDĐ về việc diện tích tăng thêm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Trường hợp 2: Thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, sổ hồng)

* Thành phần hồ sơ

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ ĐK; đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn; giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

– Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng; văn bản về việc chuyển nhượng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được lập theo quy định của diện tích đất tăng thêm.

– Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế; đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận; hoặc quyết định của Tòa án và kèm theo thông tin chi tiết về thửa đất.

– Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng; thì phải được gắn tài sản lên đất (hoàn công) trên giấy tờ về sở hữu nhà ở.

– Trường hợp nhận chuyển nhượng thì cần có giấy tờ liên quan; để xác nhận của bên chuyển QSDĐ về việc diện tích tăng thêm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Hồ sơ nộp trong trường hợp diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận

Trường hợp 1

Diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế; tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014; mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013; Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP

* Thành phần hồ sơ

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.

– Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc hoặc giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013; Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và; khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.

– Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng; thì phải được gắn tài sản lên đất (hoàn công) trên giấy tờ về sở hữu nhà ở.

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

– Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận; hoặc quyết định của Tòa án và kèm theo thông tin chi tiết về thửa đất.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Trường hợp 2

Diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013; Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

* Thành phần hồ sơ

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.

– Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc hoặc các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013; Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và; khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP; của thửa đất gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.

– Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng; thì phải được gắn tài sản lên đất (hoàn công) trên giấy tờ về sở hữu nhà ở.

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai; tài sản gắn liền với đất (nếu có).

– Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận; hoặc quyết định của Tòa án và kèm theo thông tin chi tiết về thửa đất.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lưu ý:

Trường hợp thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm; đã có giấy chứng nhận thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trình Sở Tài Nguyên và Môi Trường để được cấp giấy theo quy định.

Trường hợp thửa đất gốc hoặc diện tích đất tăng thêm hoặc toàn bộ diện tích của thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm; chưa được cấp Giấy chứng nhận thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị hồ sơ; để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận.

Trên đây là hồ sơ cấp Sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm theo từng trường hợp cụ thể.  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì hộ gia đình; cá nhân nộp tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc nộp tại bộ phận một cửa (nơi chưa có bộ phận một cửa; thì nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai).

Quý khách cần trao đổi thông tin; tư vấn pháp lý và các chính sách vay vốn các dự án đất xã huyện Diên Khánh và trung tâm TP. Nha Trang. Vui lòng để lại thông tin vào bên dưới. Bất động sản Paradise Nha Trang sẽ liên hệ ngay khi Quý khách để lại thông tin.

Mua bán – Tư vấn – Ký gửi nhà đất || Hotline: 0935.955.595 Mr. Nguyên

Bất động sản Paradise theo LuatVietNam

 

Đọc thêm

lên đầu trang