Ý Nghĩa Số Mã Vạch Trên Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

25/03/2021 04:20

(362)

Quy định về mã vạch của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ý nghĩa mã vạch sổ hồng quy định về mã vạch trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

bất động sản Nha Trang Khánh Hòa
bất động sản Nha Trang Khánh Hòa

Mã vạch trên giấy chứng nhận (Mã vạch trên sổ hồng) bắt đầu áp dụng 10/12/2009 khi Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 có hiệu lực và áp dụng chính thức cả nước chậm nhất 01/07/2010

Mã vạch trên giấy chứng nhận|Mã vạch trên sổ hồng ý nghĩa gì? 

Ý nghĩa mã vạch của sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định tại Điều 15 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

1. Mã vạch được in tại cuối trang 4 khi cấp Giấy chứng nhận.

2. Mã vạch được dùng để quản lý; tra cứu thông tin về Giấy chứng nhận và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận; nội dung mã vạch thể hiện dãy số nguyên dương, có cấu trúc dưới dạng MV = MX.MN.ST

Ý nghĩa mã vạch trên giấy chứng nhận

a) MX (có 5 chữ số) là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được thể hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam; trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích lớn nhất.

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định vào trước mã của xã, phường, thị trấn nơi có đất;

b) MN (có 02 chữ số) là mã của năm cấp Giấy chứng nhận, gồm hai chữ số sau cùng của năm ký cấp Giấy chứng nhận;

c) ST (có 06 chữ số) là số thứ tự lưu trữ của hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai tương ứng với Giấy chứng nhận được cấp lần đầu theo quy định về hồ sơ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp một hồ sơ đăng ký mà ghi vào một Giấy chứng nhận không hết, phải ghi vào nhiều Giấy chứng nhận để cấp theo quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 6 và Khoản 8 Điều 7 của Thông tư này thì các Giấy chứng nhận này được ghi chung một số thứ tự lưu trữ của hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai đó.

Mã vạch trên giấy chứng nhận (Mã vạch trên sổ hồng) gồm 13 chữ số.

Tra cứu ý nghĩa mã vạch sổ hồng
Tra cứu ý nghĩa mã vạch sổ hồng

Giải mã trên: Xã Phước Đồng, Nha Trang, năm 2018, mã hồ sơ 804623.

Mã vạch trên giấy chứng nhận (Mã vạch trên sổ hồng) gồm 15 chữ số. Có thêm mã tỉnh (02 chữ số)

tra cứu ý nghĩa mã vạch trên sổ đỏ, giấy chứng nhận
tra cứu ý nghĩa mã vạch trên sổ đỏ, giấy chứng nhận

Giải mã trên: Tỉnh Khánh Hòa, Xã Diên An, năm 2020, mã hồ sơ 000415.

Lưu ý: Mã đơn vị hành chính có thể tra tại trang: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-124-2004-QD-TTg-bang-danh-muc-ma-so-don-vi-hanh-chinh-Viet-Nam-52328.aspx

Ý nghĩa mã vạch trên sổ hồng – Tổng hợp mã số của xã, huyện, tỉnh Khánh Hòa

sổ 56 là mã Tỉnh Khánh Hoà

(Tổng số xã, phường, thị trấn: 137; xã: 104, phường: 28, thị trấn: 5)

Mã số

Tên đơn vị hành chính

 

Mã số

Tên đơn vị hành chính

1

2

 

1

2

 568

 Thành phố Nha Trang

      22408  Phường Cam Nghĩa
    22327  Phường Vĩnh Hoà       22411  Phường Cam Phúc Bắc
    22330  Phường Vĩnh Hải       22414  Phường Cam Phúc Nam
    22333  Phường Vĩnh Phước       22417  Phường Cam Lộc
    22336  Phường Ngọc Hiệp       22420  Phường Cam Phú
    22339  Phường Vĩnh Thọ       22423  Phường Ba Ngòi
    22342  Phường Xương Huân       22426  Phường Cam Thuận
    22345  Phường Vạn Thắng       22429  Phường Cam Lợi
    22348  Phường Vạn Thạnh       22432  Phường Cam Linh
    22351  Phường Phương Sài       22435  Xã Cam Tân
    22354  Phường Phương Sơn       22438  Xã Cam Hòa
    22357  Phường Phước Hải       22441  Xã Cam Hải Đông
    22360  Phường Phước Tân       22444  Xã Cam Hải Tây
    22363  Phường Lộc Thọ       22447  Xã Sơn Tân
    22366  Phường Phước Tiến       22450  Xã Cam Hiệp Bắc
    22369  Phường Tân Lập       22453  Xã Cam Đức
    22372  Phường Phước Hòa       22456  Xã Cam Hiệp Nam
    22375  Phường Vĩnh Nguyên       22459  Xã Cam Phước Tây
    22378  Phường Phước Long       22462  Xã Cam Thành Bắc
    22381  Phường Vĩnh Trường       22465  Xã Cam An Bắc
    22384  Xã Vĩnh Lương       22468  Xã Cam Thành Nam
    22387  Xã Vĩnh Phương       22471  Xã Cam An Nam
    22390  Xã Vĩnh Ngọc       22474  Xã Cam Phước Đông
    22393  Xã Vĩnh Thạnh       22477  Xã Cam Thịnh Tây
    22396  Xã Vĩnh Trung       22480  Xã Cam Thịnh Đông
    22399  Xã Vĩnh Hiệp       22483  Xã Cam Lập
    22402  Xã Vĩnh Thái       22486  Xã Cam Bình
    22405  Xã Phước Đồng    571

 Huyện Vạn Ninh

 569

 Thị xã Cam Ranh

      22489  Thị trấn Vạn Giã
    22492  Xã Đại Lãnh       22585  Xã Ninh Tân
    22495  Xã Vạn Phước       22588  Xã Ninh Quang
    22498  Xã Vạn Long       22591  Xã Ninh Giang
    22501  Xã Vạn Bình       22594  Xã Ninh Hà
    22504  Xã Vạn Thọ       22597  Xã Ninh Hưng
    22507  Xã Vạn Khánh       22600  Xã Ninh Lộc
    22510  Xã Vạn Phú       22603  Xã Ninh ích
    22513  Xã Vạn Lương       22606  Xã Ninh Vân
    22516  Xã Vạn Thắng    573

 Huyện Khánh Vĩnh

    22519  Xã Vạn Thạnh       22609  Thị trấn Khánh Vĩnh
    22522  Xã Xuân Sơn       22612  Xã Khánh Hiệp
    22525  Xã Vạn Hưng       22615  Xã Khánh Bình
 572

 Huyện Ninh Hòa

      22618  Xã Khánh Trung
    22528  Thị trấn Ninh Hòa       22621  Xã Khánh Đông
    22531  Xã Ninh Sơn       22624  Xã Khánh Thượng
    22534  Xã Ninh Tây       22627  Xã Khánh Nam
    22537  Xã Ninh Thượng       22630  Xã Sông Cầu
    22540  Xã Ninh An       22633  Xã Giang Ly
    22543  Xã Ninh Hải       22636  Xã Cầu Bà
    22546  Xã Ninh Thọ       22639  Xã Liên Sang
    22549  Xã Ninh Trung       22642  Xã Khánh Thành
    22552  Xã Ninh Sim       22645  Xã Khánh Phú
    22555  Xã Ninh Xuân       22648  Xã Sơn Thái
    22558  Xã Ninh Thân    574

 Huyện Diên Khánh

    22561  Xã Ninh Diêm       22651  Thị trấn Diên Khánh
    22564  Xã Ninh Đông       22654  Xã Diên Lâm
    22567  Xã Ninh Thủy       22657  Xã Diên Điền
    22570  Xã Ninh Đa       22660  Xã Diên Xuân
    22573  Xã Ninh Phụng       22663  Xã Diên Sơn
    22576  Xã Ninh Bình       22666  Xã Diên Đồng
    22579  Xã Ninh Phước       22669  Xã Diên Phú
    22582  Xã Ninh Phú       22672  Xã Diên Thọ
    22675  Xã Diên Phước       22708  Xã Suối Cát
    22678  Xã Diên Lạc       22711  Xã Suối Tân
    22681  Xã Diên Tân    575

 Huyện Khánh Sơn

    22684  Xã Diên Hòa       22714  Thị trấn Tô Hạp
    22687  Xã Diên Thạnh       22717  Xã Thành Sơn
    22690  Xã Diên Toàn       22720  Xã Sơn Lâm
    22693  Xã Diên An       22723  Xã Sơn Hiệp
    22696  Xã Diên Bình       22726  Xã Sơn Bình
    22699  Xã Diên Lộc       22729  Xã Sơn Trung
    22702  Xã Suối Hiệp       22732  Xã Ba Cụm Bắc
    22705  Xã Suối Tiên       22735  Xã Ba Cụm Nam
       576

 Huyện Trường Sa

Quý khách cần trao đổi thông tin, tư vấn pháp lý và các chính sách vay vốn các dự án đất xã  Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Phước, Diên Phú, Suối Hiệp, Diên Điền và Diên Sơn huyện Diên Khánh. Vui lòng để lại thông tin vào bên dưới. Bất động sản Paradise Nha Trang sẽ liên hệ ngay khi Quý khách để lại thông tin.

Đọc thêm

lên đầu trang